Công cụ giúp các doanh nghiệp tổ chức và quản lý thông tin khách hàng một cách hiệu quả, từ việc thu thập thông tin, quản lý hồ sơ khách hàng, đến việc xác định chiến lược phát triển kinh doanh dựa trên nhu cầu của khách hàng.